ingilizce kelimeler ''P -Q'' Harfiyle başlayan

    Bu içerikte ki  ingilizce kelimeler  ''P -Q'' Harfiyle başlayan kelimelerdir .   Artık ingilizce bilmeyen kalmıyacak  arkadaşlar sizlere ingilizce kelimeleri açıklamalı bir şekilde yayınladık . Süper bir sunum ile herdembilgim sizlerle  ...   İngilizce öğrenemiyorum demeyin sadece biraz takip edin  kelimeleri  ezberleyin. İngilizceyi su qibi konuşursunuz.   P harfi ile başlayan ingilizce kelimeler
Pack pek PAKETLEMEK
Packet pekıt PAKET
Page peyc SAYFA
Pain peyn ACI, AĞRI
Painful peynful AĞRILI
Paint peynt BOYAMAK, BOYA
Painter peyntır 1.RESSAM 2.BOYACI
Pair peır ÇİFT
Palace pelıs SARAY
Pale peyl SOLUK,SOLGUN (renk)
Pan pen TAVA
Panic penik PANİK
Paper peypır 1.KAĞIT 2.GAZETE 3.EVRAK, KİMLİK
Paradise perıdays CENNET
Paragraph perıgraf PARAGRAF
Parcel paasl PARÇA
Pardon paadn PARDON
Parent perınt ANA BABA
Park park 1.PARK 2.PARK ETMEK
Parliament parlımınt PARLAMENTO
Parrot perıt PAPAĞAN
Part part KISIM, BÖLÜM ,AYIRMAK
Particular pıtikülır YALNIZ, ÖZEL, TİTİZ
Partner partnır 1.ORTAK 2.PARTNER
Part-Time part taym YARIM GÜN
Party paati PARTİ
Pass pes GEÇMEK, GEÇİRMEK
Passage pesıc PASAJ
Passenger pesıncır YOLCU
Passport pasport PASAPORT
Password paswörd PAROLA
Past pest GEÇMİŞ
Patience peyşns SABIR
Patient peyşnt 1.SABIRLI 2.HASTA
Pay pey ÖDEMEK
Payment peymınt ÖDEME
Peace piis BARIŞ
Pear peır ARMUT
Peculiar pıküliır GARİP
Pen pen 1.AĞIL 2.TÜKENMEZ KALEM
Penalty penılti CEZA
Pencil pensl KURŞUN KALEM
People piipl HALK
Pepper pepır BİBER
Per pör HER
Perfect pörfekt KUSURSUZ, YETKİN
Perform pörform 1.ÇALIŞMAK 2.UYGULAMAK
Performance pörformıns PERFORMANS
Perhaps pörheps BELKİ
Permission pörmişn İZİN
Permit pörmit 1.İZİN VERMEK 2.İZİN KAĞIDI
Person pörsın KİŞİ
Personality pörsınelıti KİŞİLİK
Persuade pörsweyd İKNA ETMEK
Petrol petrıl PETROL
Phone foun TELEFON
Photo foutou FOTOĞRAF
Piano pieno PİYANO
Pick pik TOPLAMAK, SEÇMEK
Pickpocket pikpakıt YANKESİCİ
Picnic piknik PİKNİK
Picture pikçır RESİM
Pie pay PASTA, BÖREK
Piece piis PARÇA
Pig pig DOMUZ
Pigeon picın GÜVERCİN
Pile payl ÜST ÜSTE KOYMAK
Pill pil HAP
Pilot paylıt PİLOT
Pin pin TOPLU İĞNE
Pine payn ÇAM
Pineapple paynepl ANANAS
Pink pink PEMBE
Pipe payp 1.BORU 2.PİPO 3.FLÜT
Pity piti ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
Place pleys YER, YERLEŞTİRMEK
Plain pleyn AÇIK, ORTADA, DÜZ
Plan plen PLAN, PLANLAMAK
Plane pleyn UÇAK
Plant plent 1.BİTKİ, BİTKİ EKMEK 2.FABRİKA, TESİS
Plantation plenteyşn EKİLİ YER
Plate pleyt TABAK
Play pley 1.OYNAMAK 2.ÇALMAK (bir müzik aletini)
Player pleyır OYUNCU, ÇALAN
Pleasant pleznt KEYİFLİ, ZEVKLİ
Please pliiz 1.LÜTFEN 2.MUTLANDIRMAK
Pleasure plejır ZEVK
Plenty plenti ÇOK SAYIDA
Plough plau TOPRAĞI SÜRMEK
Plug plag FİŞ, BANYO TIKACI
Plus plas ARTI
Pocket pakıt CEP
Poem poım ŞİİR
Poet poıt ŞAİR, OZAN
Poetry poıtri ŞİİRLER, ŞAİRLİK, ŞİİRLE İLGİLİ
Point point NOKTA, UÇ
Poison poizın ZEHİR
Police pıliis POLİS
Policy palısi 1.POLİÇE 2.YÖNETİM İLKESİ, POLİTİKA
Polish poliş PARLATMAK
Polite pılayt KİBAR
Political pılitikl POLİTİK
Politician polıtişın POLİTİKACI, POLİTİKAYLA UĞRAŞAN
Politics palitiks POLİTİK
Pool puul HAVUZ
Poor puur 1.YOKSUL 2.ZAVALLI
Population papüleyşn NÜFUS
Pork pork DOMUZ ETİ
Port port LİMAN
Position pızişn DURUM, KONUM
Positive pazitiv 1.EMİN, KESİN 2.OLUMLU
Possess pızes SAHİP OLMAK
Possession pızeşn SAHİPLİK
Possibility pasıbilıti OLASILIK
Possible pasıbl OLASI, MÜMKÜN
Post poust 1.POSTA 2.İŞARET 3.DEVRİYE GEZMEK (askerde)
Postpone pospon ERTELEMEK
Pot pot TENCERE
Potato poteyto PATATES
Pour poor DÖKMEK, AKITMAK
Powder paudır TOZ, PUDRA
Power pauır GÜÇ
Powerful pauıfl GÜÇLÜ
Practical prektikl PRATİK
Practice prektis ALIŞTIRMA
Practise prektis ALIŞTIRMA YAPMAK
Praise preyz ÖVMEK
Pray prey DUA ETMEK
Preach priiç VAAZ VERMEK
Predict prıdikt TAHMİN ETMEK
Prefer prıför YEĞLEMEK, TERCİH ETMEK
Pregnant pregnınt HAMİLE
Prejudice precıdis ÖNYARGI
Preparation prepıreyşn HAZIRLIK
Prepare prıpeır HAZIRLAMAK
Presence prezns VARLIK(bir yerde varlığı )
Present preznt BURADA, MEVCUT, ŞİMDİKİ, ARMAĞAN
Present prizent SUNMAK
President prezidınt BAŞKAN
Press pres 1.BASKI 2.ÜTÜLEME 3.BASIN
Press pres BASKI YAPMAK, BASMAK
Pressure preşır BASINÇ, BASKI
Pretend pritend GİBİ GÖZÜKMEK, TAKLİT YAPMAK
Pretty priti 1.SEVİMLİ 2.OLDUKÇA
Prevent privent KORUMAK
Previous priiviıs ÖNCEKİ
Price prays FİYAT
Pride prayd ONUR,GURUR
Priest priist RAHİP
Prince prins PRENS
Principal prinsipl 1.EN ÖNEMLİ 2.PRENSİP 3.ANA PARA (borçta)
Print print 1.BASMAK(harfler vs.) 2.İZ
Prison prizn HAPİS
Prisoner priznır 1.MAHKUM 2.ESİR
Private prayvıt ÖZEL
Prize prayz ÖDÜL
Probable prabıbl OLASI
Problem prablım SORUN, PROBLEM
Produce prodyus ÜRETMEK
Product prıdak ÜRÜN
Production prodakşn ÜRETİM
Profession profeşn MESLEK
Profit profit KAR
Programme prougrem PROGRAM
Progress prougres GELİŞME
Promise promis SÖZ VERMEK
Pronounce pronauns OKUNUŞUNU ÇIKARTMAK, TELAFFUZ ETMEK
Proof pruuf KANIT
Proper prapır UYGUN, DOĞRU
Property prapıti MAL, MÜLK (bir işinin sahip olduğu), EŞYA
Proposal propouzl PLAN, ÖNERİ
Propose propouz 1.PLANINI AÇIKLAMAK 2.EVLİLİK TEKLİF ETMEK
Protect prıtekt KORUMAK
Protest protest PROTESTO
Proud praud GURURLU
Prove pruuv KANITLAMAK
Provide provayd SAĞLAMAK, TEDARİK ETMEK
Pub pab PAB, BİRAHANE
Public pablik HALK (puplıc sector=devlet sektörü )
Publish pabliş BASIM (bir yayını)
Pull pul ÇEKMEK
Pullover pulouvır 1.KAZAK 2.ARABAYI DURDURMAK, KENARA ÇEKMEK
Pump pamp POMPA
Punch panç 1.DELMEK 2.YUMRUKLAMAK
Punish paniş CEZALANDIRMAK
Pupil püupl 1.ÖĞRENCİ 2.GÖZBEBEĞİ
Puppet papıt KUKLA
Puppy papi GENÇ KÖPEK
Purchase pörçıs SATIN ALMAK
Purple pörpıl MOR
Purpose pöpıs AMAÇ
Push puş İTMEK
Put put KOYMAK
Puzzle pazl BULMACA, PROBLEM
Pyjamas pıcaamız PİJAMA
Packed pekt KALABALIK, BİR SÜRÜ İNSAN
Palm paam 1)AVUÇ 2)PALMİYE AĞACI
Panel penıl PANEL
Pants pents 1)DON 2)PANTOLON (AmE)
Parachute perışut PARAŞÜT
Parade pıreyd RESMİ GEÇİT
Participate partısipeyt BAŞKALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA, OYNAMA, KATILMA
Passive pesiv PASİF, EYLEMSİZ
Pasta pesti MAKARNA (Hamurdan yapılan şeyler)
Paste peyst BEYAZ TUTKAL, MACUN, HAMUR
Pastime pastaym HOŞ İYİ ZAMAN
Path peth PATİKA, KÜÇÜK YOL
Patrol petrol DEVRİYE
Patron petrın 1)DESTEKLEYİCİ KİŞİ 2)DEVAMLI MÜŞTERİ
Pause poz MOLA, ARA
Paw poo HAYVAN PENÇESİ
Pea pii BEZELYE
Peach pii? ŞEFTALİ
Peak pik ZİRVE, TEPE
Peanut pinat YER FISTIĞI
Pearl pörl İNCİ
Peasant peznt ÇİFTÇİ, KÖYLÜ KESİM
Pedal pedıl PEDAL
Pedestrian pidestriın YAYA GİDEN
Peel piil KABUK SOYMAK (Meyve)
Penknife pen nayf ÇAKI
Pension penşın EMEKLİ MAAŞI
Perfume pörfyüüm PARFÜM
Peril peril BÜYÜK TEHLİKE
Period periid 1)ÇAĞ, DEVİR, PERİOD 2)ADET (hali)
Permanent pörmınınt DEVAMLI,SÜREKLİ
Persist pesist DEVAM ETMEK
Pessimist pesimist KÖTÜMSER
Petrol Station petrıl steyşın BENZİNCİ
Philosophy fılosıfi FİZOLOFİ
Physical fizıkıl FİZİKSEL
Picket pıkıt GREV GÖZCÜSÜ, FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEME
Pickle pıkıl TURŞU
Pillow pilow YASTIK
Pillowcase pilokeys YASTIK KILIFI
Pincers pin?ırs 1)KERPETEN 2)KISKAÇ (Yengecin v.b.)
Pinch pin? ÇİMDİKLEMEK, SIKIŞTIRMAK (Kapıya vb.)
Pioneer paynır ÖNCÜ
Pistol pıstıl TABANCA
Pity piti ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
Plastic plestik PLASTİK
Platform pletform 1)PLATFORM, YÜKSEKÇE YER, KÜRSÜ 2)PERON
Playground pleygraund OYUN SAHASI
Plum plam 1)ERİK 2)BONBON SEKERİ
Plumber plamır MUSLUK TAMİRCİSİ
Pole pol 1)KUTUP 2)DİREK, KAZIK
Porcelain poselın PORSELEN
Porter pootır 1)HAMMAL 2)KAPICI
Postage postı? POSTA ÜCRETİ
Poverty povitı FAKİRLİK
Power Of Attorney pavır ıv atörn VEKALETNAME
Power-House pauwırhaus 1)ELEKTRİK SANTRALI 2)OLAĞANÜSTÜ ENERJİYE SAHİP ŞEY
Precious presis KIYMETLİ, ÇOK SEVİLEN
Precisely prısayzlı KESİNLİKLE, TAM MANASIYLA
Prescription priskrıpşın REÇETE
Preserve prizörv KORUMAK,KONSERVE YAPMAK
Primarily pramırili ANA OLARAK
Primary praymeri 1)ÖNCELERİ,ESKİDEN 2)ANA,BAŞ-Primary cause 3)İLK OKU
Primitive primitiv 1)İLKEL 2)BASİT, MODASI GEÇMİŞ
Priority payoriti ÖNCELİK
Privilege privılı? İMTİYAZ
Process proses İŞLEM
Prohibit prıhibit YASAKLAMAK
Promote prımot 1)İLERLEME,TERFİ ETME 2)TANITIM(Ürün vb.Satış i?in)
Promotion primoşın TERFİ
Propeller prıpelır 1)İLERİYE YÜRÜTEN ŞEY 2)VAPUR VEYA UÇAK PERVANESİ
Proportion propoşın ORANTI
Prosecute prasıkyut TAKİP ETMEK, KAVUŞTURMAK, DAVA AÇMAK, SUÇLAMAK
Prostitution prostıtuşın FUHUŞ
Proverb provörb ATA SÖZÜ
Provocation prıvıkeyşın KIŞKIRTMA
Provoke prıvok KIŞKIRTMAK, KIZDIRMAYA NEDEN OLMAK
Publicity pablısiti İLAN, REKLAM, YAYINLAMA
Pull Up pull ap ARACI DURDURMAK
Pulse pals NABIZ, VURUŞ
Pumpkin pampkin KABAK
Punctual pank?uıl TAM ZAMANINDA
Pure püur SAF, TEMİZ
Purse pöös KÜÇÜK EL ÇANTASI
Pyramid piramit PİRAMİT
Q harfi ile başlayan ingilizce kelimeler
Quality kualıti NİTELİK, KALİTE
Quantity kuantıti MİKTAR
Quarrel kuarıl TARTIŞMAK, ATIŞMAK
Quarter kootır ÇEYREK
Queen kuiin KRALİÇE
Question quesçın SORU, SORMAK
Queue küu SIRA, KUYRUK
Quick kuik ÇABUK
Quiet kuayıt SESSİZ, SAKİN, HUZURLU
Quite kuayt HEMEN HEMEN, YAKLAŞIK OLARAK
Quiz kuiz KÜÇÜK TEST
Qualified kwolifayd EHLİYETLİ, KALİFİYE
Quota kwotı KOTA, KONTENJAN
Quote kwot AKTARMA, SÖYLEME

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !